Golden Služby - Právní dotazy

Všeobecné smluvní a provozní podmínky,
smluvní podmínky pro inzerci na www.goldenreality.eu

Vážení uživatelé, jsme rádi, že využíváte náš server. Přistoupili jsem k razantnějším smluvním podmínkám. Běžní uživatelé se postihu nemusí obávat, pokuta slouží pouze k tomu, aby makléř se nevydával za vlastníka nebo neuveřejňoval nemovitosti, k čemuž není oprávněn. Nechceme, aby vlastník byl neetickým chováním některých realitních makléřů obtěžován na hranici zákona a nevyžádanou poštou. Nechceme, aby byly vystavovány inzeráty realitním makléřem bez souhlasu vlastníka nemovitosti. Nechceme, aby se realitní makléř vydával za vlastníka nebo za osobu co nemovitost poptává, podle našeho názoru je to klamavé až podvodné a za svou práci se stydí. Nechceme vídat inzeráty (které vám chodí i do domovních schránek) ve znění „koupím dům nebo byt v této lokalitě“ v převážně se jedná o realitního makléře s neetickým chováním, který ani nemá svoji hrdost napsat své jméno a to že je realitní makléř.

Obchodní podmínky nejsou propagačním dokumentem.

  1. Úvod
  2. Popis služby www.goldenreality.eu
  3. Registrace inzerenta
  4. Práva a povinnosti smluvních stran
  5. Topované a zvýhodněné nemovitosti
  6. Finanční podmínky
  7. Závěrečná ustanovení
  8. Vyřízení reklamace
  9. Řešení sporů
  10. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

1. Úvod

1.1. Společnost GOLDEN služby s.r.o., se sídlem Štěnkov 11, 503 46 Třebechovice pod Orebem, IČ: 03631257, zapsaná sp. zn. C 34453 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, je oprávněným provozovatelem a správcem internetového serveru www.goldenreality.eu (dále jen „Provozovatel“), dostupného na internetové adrese: http://www.goldenreality.eu (dále jen „Server“ nebo „Portál“), prostřednictvím kterého jsou zobrazovány nabídky nemovitostí a/nebo služeb (dále také jen „Inzeráty“) inzerujících uživatelů serveru (dále také jen „Inzerenti“ nebo „Objednavatel“), za níže uvedených podmínek.

1.2. Provozovatel portálu je registrován na Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem č. 00056247/001. Veřejný registr zpracování je k dispozici zde.

1.3. Všeobecné smluvní a provozní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují právní vztahy vznikající mezi provozovatelem a dalšími níže uvedenými osobami využívání služby inzerátů prodej, pronájem, koupí nemovitostí na serveru www.goldenreality.eu uživateli tohoto serveru a provozovatelem spočívající ve zprostředkování vztahu nabídky a poptávky pomocí inzerce prostřednictvím celosvětové sítě internet. Souhlas s těmito smluvními podmínkami je základní a nenahraditelnou podmínkou možnosti využívání služby na serveru www.goldenreality.eu ze strany uživatelů. Bez souhlasu s těmito podmínkami a bez jejich znalosti, kterou potvrzuje svým souhlasem, tak není uživatel oprávněn jakékoliv služby bezplatné či placené na severu www.goldenreality.eu využívat. Vstupem na tento portál se stáváte uživatelem, kterým je každý, kdo vstupuje na portál, prostřednictvím svého prohlížeče webové stránky zobrazuje, prohlíží je nebo je jakýmkoliv jiným způsobem používá či využívá jiných služeb poskytovaných portálem. Vstupem na portál rovněž vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami. Přístupem na tento portál a jeho používáním prohlašujete, že jste si tyto podmínky přečetly, že jejich obsahu rozumíte a že s těmito podmínkami souhlasíte.

1.4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, platí pro poskytování internetových služeb provozovatelem na jím provozovaných serverech a partnerských realitních serverech.

1.5. Prodejce je osoba, která na základě smlouvy s provozovatelem zastupuje provozovatele jako zprostředkovatel nebo jedná vlastním jménem jako obchodní zástupce při poskytování internetových služeb provozovatele.

1.6. Za vlastníka jsou považováni: vlastník nemovitosti zapsaný v katastru nemovitostí, obec, město, bytové družstvo, exekutor, insolvenční správce.

2. Popis služby www.goldenreality.eu

2.1. Server www.goldenreality.eu je zaměřen na zobrazování jednotlivých inzerátů inzerentů za účelem nabídky, prodeje a pronájmu nemovitostí a/nebo služeb zájemcům o takové nemovitosti a/nebo službu (dále jen „Zájemci“ nebo „Inzerent“ nebo „Objednavatel“), a umožňuje zájemcům vyhledávání jednotlivých inzerátů zveřejněných na serveru.

2.2. Poskytovatel služby pomocí serveru poskytuje dalším osobám přístup k inzerci nabídky a poptávky nemovitostí, tedy k jejich vložení, správě a k dalším s nimi spojenými službami. Přístup k službě je poskytován pomocí celosvětové sítě Internet.

2.3. Součástí služby, kterou poskytovatel služby nabízí, není archivace vkládaných dat.

3. Registrace inzerenta

3.1. Inzeráty jsou na server oprávněni vkládat pouze registrovaní uživatelé/objednavatelé serveru. Dokončením registračního procesu objednatel přijímá výslovně a bez výhrad tyto podmínky pro vkládání inzerce do databáze serveru www.goldenreality.eu a tímto vzniká smluvní vztah mezi objednatelem a poskytovatelem služby a to na dobu neurčitou. Provozovatel zašle prostřednictvím elektronické pošty potvrzení, že přijal data vložená objednatelem, čímž je registrace dokončena. Následně provozovatel potvrdí prostřednictvím elektronické pošty dokončení registrace. Objednatelem je každý jeden subjekt, který je identifikován: u vlastníka: jméno příjmení, adresa, telefon, e-mail a firmy: název, sídlo, číslo IČ (DIČ), kontaktní osoba, telefon, e-mail. Veškeré údaje uvedené během registračního procesu musí být úplné, aktuální a pravdivé. Vkládání inzerátů třetí osoby prostřednictvím registrace jiného subjektu je zakázáno. Objednavatel plně odpovídá za obsah veškerých informací, které zadá prostřednictvím servisních stránek do serveru. Nikdo nesmí zasílat uživatelům, registrovaným uživatelům ani objednatelům zprávy mající povahu nevyžádaných reklamních sdělení a nabídek služeb, které představují přímou konkurenci pro provozovatele, zejména nabízet služby firem/realitních makléřů. Registrovaný uživatel odpovídá poskytovateli služby za škodu, která poskytovateli tímto způsobem vznikne.

3.2. Inzerent, kterým je vlastník, fyzická osoba, právnická osoba nebo organizace, souhlasí s tím, že veškeré údaje týkající se jeho osoby, které zadá do serveru, a to zejména jméno, příjmení, název společnosti, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo, budou zpracovávány provozovatelem za účelem kontaktování inzerenta případným zájemcem o inzerát. Inzerent dává tímto provozovateli výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „ZOOU“), pokud takovéto osobní údaje provozovateli zadá. Souhlas ke zpracování údajů se poskytuje na dobu neurčitou s tím, že svůj souhlas může inzerent bezplatně kdykoliv u provozovatele písemnou formou odvolat, a to na adrese sídla provozovatele. Provozovatel garantuje inzerentovi i další práva uvedená v ustanovení § 11 a § 21 ZOOU.

3.3. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu inzerenta nebo osobních údajů inzerenta třetí osobou, pokud inzerent sdělil svůj uživatelský účet a heslo třetí osobě nebo takové třetí osobě umožnil k těmto údajům přístup. Registrací určené přístupové jméno (login) a heslo je objednatel povinen uchovávat v tajnosti a nesdělovat je třetím subjektům. V opačném případě je uživatel zodpovědný za zneužití účtu třetí osobou či subjektem, ať již s vědomím objednatele či bez něj.

3.4. Objednatel není oprávněn poskytnout přístup do služeb jiným soukromím osobám nebo subjektům, které podnikají v oblasti nemovitostí, tyto jsou povinny si zajistit samostatný přístup.

3.5. Servisní sekce je prostor na síti www.goldenreality.eu, který je zabezpečený uživatelským jménem a heslem a sloužící pro on-line administraci osobní/firemní prezentace - neplacených nebo placených služeb objednatelem.

3.6. V případě, že Objednatel ztratí či jinak přijde o přístupové informace, je povinen o tomto informovat Poskytovatele služby, který vystaví nové přihlašovací údaje a staré zneplatní.

3.7. Registrace v soukromé sekci nazvaná „vlastník“ a soukromá inzerce je určena pro vyjmenované subjekty v čl. 1 odstavce 1.6. těchto podmínek a není v žádném případě určena pro „firmu“ uvedené v čl. 3 odstavce 3.9. těchto podmínek (společnosti, realitní kanceláře či jiné právnické subjekty podnikající v příbuzných realitních oborech). Provozovatel serveru www.goldenreality.eu si vyhrazuje právo takto vzniklou registraci včetně celé inzerce smazat a vymáhat částku, která odpovídá délce a rozsahu neoprávněné inzerce.

3.8. Osoby či společnosti takto porušující tyto všeobecné obchodní podmínky se vystavují smluvní pokutě 50.000,-Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne porušení uvedené povinnosti. Ustanovení o smluvní pokutě se nedotýká nároku na náhradu škody. Tedy v případě, že objednatel/inzerent/zájemce je firma uvedené v čl. 3 odstavce 3.9. těchto podmínek a provede registraci a/nebo zadá nabídku nemovitosti (bez ohledu na její zveřejnění), vznikne provozovateli vůči objednateli/inzerentu/zájemci nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne porušení uvedené povinnosti. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta nezapočítává . Provozovatel je oprávněn dále veškerou inzerci smazat a zrušit registraci bez náhrady.

3.9. Registrace v firemní sekci nazvaná „firma“ je určená pro subjekty, které nejsou uvedeny v čl. 1 odst. 1.6. a je rozdělena na majitele kanceláře/firmy a na makléře kanceláře/firmy. Za „firmu“ a makléře kanceláře/firmy pro účely těchto smluvních podmínek se rozumí:
fyzická či právnická osoba, která vykonává výdělečnou realitní činnost za úplatu (dále jen „Firma“). Za výdělečnou realitní činnost se pro účely těchto podmínek považuje jakákoliv činnost prováděná za účelem dosažení přímého či nepřímého výdělku či zisku, zejména podnikání, účast v podnikající právnické osobě, výkon funkce statutárního orgánu či jiného orgánu v podnikající právnické osobě či člena takového orgánu, výkon práce v pracovním poměru či dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, činnost na základě jiného smluvního vztahu, včetně smluvního vztahu neformálního, účast na podnikání jiné osoby či jednání ve shodě s jinou osobou, spočívající zejména v nákupu nemovitostí za účelem jejich dalšího prodeje, prodeji nemovitostí, zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor, pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor, pokud jsou pronajímatelem poskytovány jiné než základní služby zajišťující řádný provoz těchto prostor.
Za firmu se též považují všechny osoby, jejichž registrace a/nebo elektronický provoz odesílaný na server pochází, byť i z části, z domény, serveru nebo IP adresy subjektu, jež splňuje definici firmy dle předchozích vět nebo které by tuto definici splňovaly kdykoliv v období až 12 měsíců před okamžikem své registrace jako objednatel. Za firmu se dále též považují všechny osoby, které vystupují jako osoby (spolu)pracující (bez ohledu na povahu právního vztahu) s firmou a osoby uvedené na internetových stránkách příslušných firem s tím, že je na objednateli, aby prokázal, že firmou není. Za firmu se též považují všechny osoby, které provedou nebo hodlají nebo přislíbí provést úhradu jakékoliv služby za subjekty, které splňují kteroukoliv definici firmy dle předchozích vět.

3.10. Získáním přístupu ke službám systému www.goldenreality.eu nezískává objednatel/inzerent nárok na žádná autorská práva, ochranné známky, ani jiná práva duševního vlastnictví provozovatele.

3.11. Objednavatel/inzerent/zájemce se registruje dobrovolně, ze své vůle.

4. Práva a povinnosti smluvních stran

4.1. Inzerent je povinen vkládat na server pouze inzeráty, které jsou v souladu s pravidly pro inzerci na serveru www.goldenreality.eu a které jsou dostupné na internetové adrese: Pravidla pro inzerci na serveru www.goldenreality.eu (dále jen „pravidla pro inzerci“), které jsou nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek.

4.1.1.Provozovatel si vyhrazuje právo pravidla pro inzerci změnit za podmínek dle článku 7.3. provozovatel je oprávněn inzeráty, které nesplňují pravidla pro inzerci ze serveru odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.

4.2. Za obsah inzerátu odpovídá inzerent/objednavatel. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah inzerátu a inzerent je povinen při zadávání inzerátu dodržovat tyto smluvní podmínky a příslušné právní předpisy. Objednatel je oprávněn zveřejňovat pouze nabídky nemovitostí, které sám vlastní, nebo nabídky nemovitostí, které je oprávněn nabízet na základě plné moci, či smluvního vztahu s majitelem nabízených nemovitostí. Objednatel vložením inzerátu prohlašuje, že tyto podmínky splňuje. Poskytovatel služby je oprávněn vyžádat si od objednatele oprávněnost inzerce dle tohoto odstavce. Poskytovatel služby si vyhrazuje odstoupení od podmínek bez náhrady, pokud dojde ze strany objednavatele k porušení tohoto ustanovení.

4.3. Inzerent odpovídá za to, že obsahem inzerátu a/nebo fotografiemi či jinými soubory připojenými k inzerátu nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany inzerenta neodpovídá.

4.4. V případě, že inzerent připojí k inzerátu fotografie, jejichž je autorem, uděluje okamžikem vložení inzerátu na server provozovateli bezúplatnou nevýhradní licenci k užití fotografií, a to na dobu zveřejnění inzerátu na serveru a ke způsobům užití v souladu s určením serveru www.goldenreality.eu a v souladu s těmito smluvními podmínkami.

4.5. Inzerent nesmí k inzerátu připojovat fotografie z inzerátů jiných prodejců originálně pořízených na prodávané nemovitosti.

4.6. Provozovatel si vyhrazuje právo ze serveru odstranit fotografie, které nesplňují pravidla stanovená těmito podmínkami a pravidly pro inzerci.

4.7. Inzerent je v inzerátu povinen uvést úplné a pravdivé údaje o nabízené nemovitosti a/nebo službě, včetně údajů o základních informacích o nemovitosti, funkčnosti nemovitosti, případném poškození, opotřebení, vadách a podmínek prodeje nemovitosti/poskytnutí služby.

4.8. V jednom inzerátu může být inzerován pouze jedna nemovitost nebo služeb. Inzerent je oprávněn v jednom inzerátu inzerovat tentýž typ nemovitostí nebo služeb ve více exemplářích, např. developerský projekt apod.

4.9. Inzerent není oprávněn vkládat na server duplicitní inzeráty. Duplicitním inzerátem se rozumí inzerát shodný s jiným inzerátem a nebo inzerát prostřednictvím kterého je nabízena shodná nemovitost/služba za obdobných podmínek.

4.10. Inzerent je v rozhraní při vkládání inzerátu povinen vyplnit všechny položky označené jako povinné, zejména je povinen uvést pravdivé údaje o své osobě, aktivní e-mailovou adresu a telefonní číslo. Provozovatel si vyhrazuje právo inzeráty, které neobsahují kontaktní údaje inzerenta nebo obsahují kontaktní údaje inzerenta nepravdivé nebo neaktuální, ze serveru odstranit bez náhrady. Rozsah inzerátu nesmí překročit limity stanovené serverem při zadávání inzerátu.

4.11. Inzeráty na serveru jsou v základní verzi neplacené. Inzerent má možnost zaplatit si zvýhodnění inzerátu na serveru. Inzerát bude zvýhodněn způsobem a za podmínek uvedených dále v těchto smluvních podmínkách.

4.12. Inzerentem vložený inzerát je na serveru zobrazován omezenou dobu a to 45 dní. Inzerent bere na vědomí, že uplynutím doby 45 dní ode dne vložení Inzerátu nebude se inzerát zobrazován na veřejné části serveru, ale pouze v administračním rozhraní inzerenta, a to po dobu dalších 45 dnů, s tím, že po uplynutí této doby bude inzerát ze serveru zcela odstraněn.

4.13. Inzerentem smazaný inzerát se přestane zobrazovat na veřejné části serveru a zároveň se nebude zobrazovat ani v administračním rozhraní uživatele.

4.14. Přehled inzerátů konkrétního inzerenta se zobrazuje na internetové adrese, kterou je inzerent po přihlášení do systému serveru, pro své potřeby oprávněn upravit. Inzerent má právo internetovou adresu pro zobrazování přehledu inzerátů inzerenta upravit, a to 3krát za 24 hodin. Při překročení maximálního možného počtu změn internetové adresy s přehledem inzerátů inzerenta si provozovatel vyhrazuje právo odmítnout internetovou adresu s přehledem inzerátů inzerenta změnit, popř. je provozovatel oprávněn znemožnit inzerentovi přístup na server. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout úpravy adresy s přehledem inzerátů, které kolidují s ochrannými známkami nebo se systémovými názvy serveru.

4.15. Inzerent bude zájemcem kontaktován prostřednictvím kontaktního formuláře, který je zobrazován v detailu inzerátu. Obsah kontaktního formuláře provozovatel odešle na „přijaté zprávy“, které jsou po přihlášení umístěné v horní části a zároveň na emailovou adresu inzerenta, uvedenou inzerentem při vkládání inzerátu na server. Po odeslání kontaktního formuláře zájemce inzerentovi probíhá veškerá následující komunikace výlučně mezi inzerentem a zájemcem. Zájemce má možnost inzerenta kontaktovat také přímo na telefonním čísle uvedeném inzerentem, pokud inzerent umožnil zobrazení svého telefonního čísla při vkládání inzerátu na server.

4.16. Inzerent je oprávněn jím vložený inzerát ze serveru kdykoli odstranit.

4.17. Provozovatel zprostředkovává kontakt mezi inzerentem a zájemcem. Provozovatel nepřebírá žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za nabízené nemovitosti a/nebo služby, ani za jejich právní stav. Vztah mezi inzerentem a zájemcem se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4.18. Provozovatel je oprávněn inzeráty, které dle jeho uvážení nesplňují tyto podmínky, přerušit nebo odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady. Provozovatel je rovněž oprávněn kdykoli inzerenta vyřadit ze systému a/nebo mu odepřít přístup na server, a to zejména z důvodu porušení některého z ustanovení těchto podmínek.

4.19. Provozovatel je oprávněn kdykoliv odstranit inzeráty, vyžadují-li to změny na serveru či oprávněné zájmy provozovatele či ochrana práv třetích osob; k takovémuto odstranění je provozovatel oprávněn i bez udání důvodu.

4.20. Jednotlivé inzeráty mohou být za účelem zobrazování na serveru zařazovány do různých skupin nebo kategorií dle určení provozovatele. V této souvislosti je provozovatel dále oprávněn upravit zobrazované údaje dle svého uvážení. Provozovatel si vyhrazuje právo určit způsob zobrazování inzerátů na serveru, včetně způsobu jejich třídění a tento způsob kdykoli změnit.

4.21. Provozovatel si vyhrazuje právo na přidání loga serveru do fotografií připojených inzerentem k inzerátu a zobrazovaných na serveru.

4.22. Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly obsahu inzerátu z hlediska pravopisných chyb a/nebo překlepů v textu před zobrazením inzerátu na serveru. Gramatickou úpravou inzerátu nepřebírá provozovatel odpovědnost za pravdivost údajů obsažených v inzerátu, ani za to, že inzerent je oprávněn nemovitost prodat a/nebo službu poskytnout a že zájemce je oprávněn nemovitost koupit nebo službu přijmout. Provozovatel je dále oprávněn změnit velikost inzerentem vložených verzálek.

4.23. Provozovatel si vyhrazuje právo kontrolovat, zda inzeráty zveřejňované na serveru nejsou duplicitní. Provozovatel je oprávněn duplicitní inzeráty ze serveru odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.

4.24. Provozovatel si vyhrazuje právo u nově registrovaných inzerentů ověřit platnost inzerenty zadaného telefonního čísla a emailu prostřednictvím ověřovací sms a/nebo ověřovacího emailu. V případě, že inzerent zadá k inzerátu telefonní číslo nebo email, který není provozovatelem ověřen, vyhrazuje si provozovatel právo inzerát nezveřejnit do doby, než bude telefonní číslo nebo emailové adresa ověřena ze strany provozovatele.

4.25. Přestože provozovatel používá moderní technologie, neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení systému serveru. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za přerušení služeb v důsledku technických problémů, zejména odpovědnost za újmu, která může inzerentovi nebo zájemci vzniknout v důsledku úplné nebo částečné nefunkčnosti systému serveru, případně ztráty dat umístěných v systému serveru. Při odstavení systému na dobu delší 12 hodin, které bude provozovatel v předstihu plánovat, je povinen informovat uživatele systému prostřednictvím elektronické pošty.

4.26. Osoby či společnosti porušující tyto všeobecné obchodní podmínky nebo pravidla pro inzerci na serveru www.goldenreality.eu se vystavují smluvní pokutě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne porušení uvedené povinnosti. Ustanovení o smluvní pokutě se nedotýká nároku na náhradu škody.

5. Topované a zvýhodněné nemovitosti

5.1. Topované a zvýhodněné nemovitosti na serveru jsou zpoplatněny a jejich zveřejňování se řídí těmito smluvními podmínkami. Topování a zvýhodněná nemovitost je zpoplatněno na základě platného ceníku a je hrazeno z nabitého kreditu. Počet inzerátů, pro které bylo použito topování či zvýrazněná nemovitost není omezeno. Storno poplatky v případě uhrazené závazné objednávky se nevracejí.

5.2. Topování – možnost posunout inzerát na první pozici v seznamu inzerátů, které se uživateli zobrazí při vyhledávání. Topované nemovitosti jsou na serveru zobrazovány na zvýhodněných pozicích. Zvýhodněnou pozicí je první pozice ve výpise inzerátů.

5.2.1. Zvýrazňovaná nemovitost – možnost zobrazit inzerci na prvních pozicích ve výpisu inzerce. Inzerce je ve výpisu nabídek zvýrazněna barevně a v administračním rozhraní označena názvem „Zvýrazněné nemovitosti“.

5.3. Doba platnosti zvýhodnění nemovitosti je 7 dnů. Po uplynutí této doby se inzerát na serveru zobrazuje jako nezvýhodněný.

5.4. Zvýhodní-li inzerent svůj inzerát v průběhu doby 45 dnů, po kterou je inzerát na serveru zobrazován, prodlužuje se automaticky doba zobrazení inzerátu na serveru od okamžiku zvýhodnění inzerátu na 30 dnů, s tím, že inzerát je zobrazován na zvýhodněné pozici po dobu 7 dnů. Po uplynutí 7 dnů bude inzerát zobrazován jako nezvýhodněný.

5.5. Topovaná nemovitost zůstává ve výpisu inzerátů na serveru ve zvýhodněné pozici do okamžiku zvýhodnění jiného inzerátu jiným inzerentem. V okamžiku zvýhodnění jiného inzerátu jiným inzerentem se dříve zvýhodněný inzerát posune na druhou zvýhodněnou pozici. Ve stejném smyslu probíhá posun po dalších pozicích. Poskytovatel služby umožňuje objednateli jednou denně topování jednotlivých inzerátů. Jeden inzerát může být topován pouze jednou denně, a to v denní dobu zvolenou objednatelem. Provozovatel nemůže zaručit, vzhledem ke skutečnosti, že neurčuje dobu, kdy objednatelé topují inzeráty, minimální dobu, po kterou bude topovaný inzerát zobrazen na prvním místě.

5.6. V případě, že provozovatel odmítne zveřejnit/nezveřejní/odstraní zvýhodněný inzerát, zavazuje se provozovatel inzerentovi poskytnout možnost zvýhodnění dalšího inzerátu vkládaného inzerentem na server. Finanční náhrada zvýhodněného inzerátu u takto odmítnutého inzerátu není možná.

5.7. Inzerent je při zvýhodňování inzerátů povinen nejprve využít zvýhodnění poskytnutá provozovatelem jako kompenzace za odmítnutí zveřejnění/nezveřejnění/odstranění zvýhodněného inzerátu. Před vyčerpáním zvýhodnění poskytnutých provozovatelem jako kompenzace není inzerent oprávněn zvýhodnit inzerát prostřednictvím sms zprávy nebo peněženky.

6. Finanční podmínky

6.1. Zvýhodněné inzeráty jsou zpoplatněny dle ceníku (dále jen „Ceník“), tento ceník je nedílnou součástí těchto podmínek, serveru www.goldenreality.eu, dostupného na internetové adrese: http://www.goldenreality.eu/cenik/. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto ceny změnit dle článku 7.3. Provozovatel služby je oprávněn po objednateli požadovat platbu předem dle platného ceníku. Provozovatel služby je oprávněn kdykoli jednostranně změnit ceník. Změny budou zveřejněny na webových stránkách poskytovatele a vstoupí v účinnost dnem zveřejnění. Pokud se objednatel neseznámí se změnou ceníku, nenese za toto provozovatel serveru odpovědnost.

6.2. Inzerent může inzerát zvýhodnit prostřednictvím platby uskutečněné přes golden-účet nebo z možných zvýhodnění, které inzerentovi vznikly z důvodu zamítnutí inzerátu.

6.3. Pro dobití kreditu v golden-účet a pro vystavení daňových dokladů platí pravidla, jež jsou dostupná v sekci Ceník. Pokud dojde ze strany objednatele k vyčerpání kreditu na golden-účtu, je možné jej kdykoli dobít. Dobití kreditu je možné v minimální částce 100,-Kč (slovy jedno sto korun českých), maximální dobití je omezeno do částky 15.000,-Kč (slovy patnáct tisíc korun českých). Dobití kreditu je přes zabezpečenou platební bránu (systém) „ePlateb“ společnosti Raiffeisenbank a.s. nebo k dobití kreditu je nutné uhradit příslušnou částku na bankovní účet provozovatele č.ú. 8399515001/5500 vedené u Raiffeisen bank a.s. s uvedením variabilního symbolu ve tvaru: vaše ID získané při registraci, kde se první dvě písmena musí nahradit druhým dvojčíslím daného roku registrace. Např. variabilní symbol ID rk000001 bude vypadat 15000001, za předpokladu že vznik registrace byl v roce 2015.

6.4. Provozovatel je oprávněn v případě, že za inzerentem eviduje pohledávku po datu splatnosti na službě www.goldenreality.eu nebo www.pravnidotazy.eu, inzerci inzerenta nezveřejnit a to do doby úplné úhrady.

6.5. Registrace vlastníka je a bude vždy zdarma.

6.6. Registrace firmy je dle ceníku.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Provozovatel si vyhrazuje právo odepřít inzerentovi přístup k jeho účtu na serveru a zároveň vymazat celou historii inzerátů inzerentů, kteří se po dobu dvou let na server nepřihlásili.

7.2. Věci těmito smluvními podmínkami neupravené se podpůrně řídí obchodními podmínkami pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetových serverů provozovaných společností GOLDEN služby s.r.o., dostupných na: www.goldenreality.eu a www.pravnidotazy.eu a smluvními podmínkami pro registraci uživatelů služeb poskytovaných společností GOLDEN služby s.r.o. dostupných na: http://www.goldenreality.eu/cenik/ a http://www.pravnidotazy.eu/provozni-podminky/ a příslušnou právní úpravou.

7.3. Provozovatel je oprávněn přiměřeně změnit tyto smluvní podmínky, jakož i ceník dle článku 6.1. Jakékoliv změny sdělí provozovatel objednateli e-mailovou zprávou nejpozději 14 dní před plánovanou účinností takovýchto změn. Objednatel je oprávněn takové změny odmítnout a povinen z tohoto důvodu smluvní ujednání vypovědět písemně na adresu sídla provozovatele.

7.4. Veškerý obsah Serveru a forma tento obsah zachycující (grafický vzhled a úprava serveru) a jejich příslušné části jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, a dle příslušných autorskoprávních předpisů a jejich každé jednotlivé užití bez souhlasu autora nebo nabyvatele licence je porušením autorských práv a může být důvodem občanskoprávní a trestní odpovědnosti.

7.5. Veškeré písemnosti dle Smluvních podmínek se považují za doručené 10. dnem po jejich prokazatelném odeslání, a to i v případě, že druhá strana odmítla písemnost převzít, nebo v případě, že zásilka byla uložena na poště a druhá strana si zásilku nevyzvedla nebo se tato odesilateli vrátí.

7.6. Hromadné a/nebo automatizované vytěžování obsahu serveru je zakázáno, stejně tak jeho další publikování. Každý, kdo tento zákaz poruší je povinen uhradit provozovateli smluvní pokutu ve výši a splatnosti uvedené v čl. 4 odst. 26 těchto smluvních podmínek i opakovaně. Subjekt jednající podle předchozí věty nebo subjekt, který u jiného obstará činnost podle předchozí věty se rovněž považuje za uživatele ve smyslu těchto smluvních podmínek.

8. Vyřízení reklamace

8.1. Inzerent je povinen uplatnit reklamaci u provozovatele bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. (Poznámka - tento formulář zašlete na registrace@goldenreality.eu)

Např.:

- REKLAMAČNÍ LIST
- ÚDAJE ZÁKAZNÍKA
- POPIS ZÁVADY

- Jméno a příjmení
- Telefon
- Adresa
- Identifikace služby
- E-mail
- Reklamovaná služba
- Preferovaný způsob vyřízení reklamace
- Oprava / sleva / odstoupení od smlouvy

..............................................
Datum a podpis reklamujícího

8.2. Inzerent je povinen sdělit provozovateli, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu provozovatele je možná jen tehdy, žádal inzerent opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li inzerent své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

8.3. Inzerent je povinen prokázat nákup služby. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání reklamačního listu a provozovatel je povinen bezodkladně, nejpozději do sedmi (7) pracovních dní, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení inzerentovi v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, provozovatel vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s inzerentem písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má inzerent stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Odmítne-li provozovatel odstranit vadu služby, může inzerent požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení. U oprávněné reklamace náleží inzerentovi náhrada účelně vynaložených nákladů.

9. Řešení sporů

9.1. Vzájemné spory mezi provozovatelem a inzerentem řeší obecné soudy.

9.2. Inzerent, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení spor u provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u provozovatele poprvé.

9.3. Provozovatel se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s inzerentem, pokud je inzerent neodmítne. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

10. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Smlouva je uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání provozovatele, je inzerent oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření registrace. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí inzerent o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat provozovatele na emailovou adresu: vlastnik@goldenreality.eu nebo firma@goldenreality.eu formou jednoznačného prohlášení. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit před uplynutím příslušné lhůty. Inzerent výslovně požaduje na provozovatel, aby s poskytováním služeb započal již během lhůty pro odstoupení od smlouvy. Vzhledem k této skutečnosti je inzerent v případě odstoupení od smlouvy povinen zaplatit provozovateli částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy inzerent informoval provozovatele o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě. Zároveň provozovatel inzerenta výslovně poučuje (ve smyslu ust. § 1837 NOZ), že inzerent nebude mít právo odstoupit od smlouvy, pokud inzerent požádal – platným dokončením registrace, aby poskytování služeb začalo již během lhůty pro odstoupení od smlouvy. V takovémto případě nebude k odeslanému odstoupení přihlíženo. Inzerent před uzavřením registrace inzerenta výslovně požádal provozovatele, aby s plněním služeb započal ihned po jejím uzavření ve smyslu § 1823 NOZ.

Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti 25.5.2016.

GOLDEN služby s.r.o.
se sídlem Štěnkov 11
503 46 Třebechovice pod Orebem
IČ: 03631257
zap. sp. zn. C 34453 vedená u KS v HK

Přihlášení do systému

Hledání nemovitosti